Polityka Prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Willa Tatiana – MCN Marian Czerny z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Rynek 6 , tel.: 32 230 67 77, adres e-mail: biuro@willatatiana.pl

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) obsługa składanych zapytań i przygotowanie oferty najmu apartamentów w obiektach Willa Tatiana
w Zakopanem;
b) rezerwacja apartamentów w obiektach Willa Tatiana w Zakopanem;
c) realizacja umowy usługi najmu apartamentów w obiektach Willa Tatiana w Zakopanem;
d) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiektach Willa Tatiana w Zakopanem
poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego;
e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiektach Willa Tatiana w Zakopanem
poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w danym apartamencie.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i przesłania oferty najmu apartamentów
oraz dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przygotowanie i przesłanie
oferty najmu apartamentów oraz dokonanie rezerwacji i świadczenie usługi najmu apartamentów w obiektach
Willa Tatiana w Zakopanem.

5. Odbiorcami danych udostępnionych przez Panią/Pana mogą być:
a) zewnętrzne biuro rachunkowe;
b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usługi najmu apartamentów
będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Willa
Tatiana – MCN Marian Czerny lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane pozyskane
jedynie w związku z zapytaniami oraz przygotowaniem oferty najmu apartamentów w obiektach Willa Tatiana
w Zakopanem będą przetwarzane przez okres 3 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.